អំពីវេបសាយចុង ហ្វា អំពីក្រុមហ៊ុន GMG សេវាខាងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

អំពីក្រុមហ៊ុន GMG

ម្ចាស់ភាគហ៊ុននៃវេបសាយ ចុង ហ្វា គឺក្រុមហ៊ុន Global Broadcasting Media Group (ហៅកាត់ថា ក្រុមហ៊ុន GMG ) ដែលជាវេទិកាសម្រាប់ដំណើរការតែមួយគត់ដែលអាចប្រើធនធានលក្ខណៈប្រតិបត្តិការទាំងស្រុងខាងផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មាននិងវប្បធម៌នៃវិទ្យុអន្តរជាតិចិន (CRI) និងបុស្តិ៍ទូរទស្សន៍អ៊ីនធើណេតអន្តរជាតិចិន (CIBN) ។

វិទ្យុអន្តរជាតិចិនជាក្រុមប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិចិន ក្រុមហ៊ុន GMG ជាវេទិកាសម្រាប់ដំណើរការនិងអភិវឌ្ឍន៍តែមួយគត់ខាងវិស័យប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាននិងវិស័យវប្បធម៌ដែលបង្កើតឡើងដោយ CRI ។

ក្រុមហ៊ុន GMG បានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១១ កំពុងកសាងជាម៉ាកផ្តល់សេវាកម្មខាងឃោសនាដែលមានលក្ខណៈពេញលេញ ដែលគ្របដណ្តប់ទាំងស្រុងលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់ និងចាត់ទុកអ្នកប្រើប្រាស់ជាស្នូល ដោយពឹងផ្អែកលើធនធានគ្រប់វិស័យនៃ CRI មានដូចជាវិស័យវិទ្យុផ្សាយសំឡេង ទូរទស្សន៍ ការបោះពុម្ពផ្សាយ អ៊ីនធើណេតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មីជាដើម៕