អំពីវេបសាយចុង ហ្វា អំពីក្រុមហ៊ុន GMG សេវាខាងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

សេវាខាងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំ

【វេបសាយ ចុង ហ្វា china.com 】

អាសយដ្ឋាន៖ ជាន់ផ្ទាល់ដីនិងជាន់ទីពីរនៃអគារលេខ ៦ នៃមជ្ឈមណ្ឌលច្នៃប្រឌិតយុគសម័យ Zheng tong ដែលឋិតនៅលេខ ១៨ នៃសង្កាត់ Xi ba he xi li ផ្លូវវង់ទីបីខាងជើង ខណ្ឌ Chao yang ក្រុងប៉េកាំង

កូដប្រៃសណីយ៍ ៖ 100028

ទូរស័ព្ទ៖ 010-52598588

【ផ្នែកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម】

លេខទូរស័ព្ទផ្នែកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចម្រុះ ៖ 010-52598588-5810

អ៊ីម៉ែលផ្នែកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៖ ad@bj.china.com

លេខទូរស័ព្ទផ្នែកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរថយន្ត ៖ 010-52598588-8536